Skip links

 

 

Формуляр за упражняване право на рекламация

 

До: „ВАНЯ 2 – ИВАН ГЕОРГИЕВ“ ЕООД, ЕИК 202609240

 

Рекламация от:

 

Име:………………………………………………………………

Фамилия:…………………………………………………………

 

Адрес за кореспонденция с клиента:

 

Град:………………………………………………………………

 

Улица:………………………………………………………………

Блок: Телефон:…………………………………………………………

Mail…………………………………………………………………

 

 

С настоящето уведомявам, че открих несъответствие на стоката с договореното, като прилагам:

 

Поръчка №:………………………………………………………

 

Касов бон/ фактура №:…………………………………………..

 

Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствията на стоката или услугата с договореното:……………………………………………………

 

 

 

Предмет на рекламацията:

 

Стоката е дефекта /да се посочи и опише вида на дефекта/

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Стоката е с нарушена опаковка и/ или транспортен дефект. Повредена при транспорта/ да се посочи и опише видът на дефекта/

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Желание от страна на клиента за разрешаване на рекламацията:

 

Замяна на продукт ………………………………………………………………

 

Връщане на продукт и възстановяване на стойността на продукта ………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

Подпис: ……………………………………………………

 

 

Дата: ……………………………………………………….